उम्मेदवार
पशुपती चौधरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू