उम्मेदवार
प्रविण कुमार लाभ स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू