उम्मेदवार
उमेश कुमार दास स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू