उम्मेदवार
मो. समीउल्लाह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू