उम्मेदवार
धर्मेन्दर कुमार यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू