उम्मेदवार
बिश्‍वनाथ साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू