उम्मेदवार
भेन्द्र बहादुर मैनाली स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू