उम्मेदवार
माधव प्रसाद अधिकारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू