उम्मेदवार
शिबेन्द्र के.सी. स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू