उम्मेदवार
नन्दी किशोर खडका स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू