उम्मेदवार
मो. अस्‍फाक अंसारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू