उम्मेदवार
जवाहर लाल राय स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू