उम्मेदवार
शेष होमैदुर रहमान स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू