उम्मेदवार
एजाउल मिया मुकेरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू