उम्मेदवार
जयप्रकाश नारायण सिंह यादब स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू