उम्मेदवार
रामचन्द्र भगत (भण्डारी) स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू