उम्मेदवार
सुनिल चौधरी कल्वार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू