उम्मेदवार
राम कल्याण राय स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू