उम्मेदवार
शिब शंकर सिह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू