उम्मेदवार
कृष्नन्दन प्रसाद राय स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू