उम्मेदवार
गनेश प्रसाद सिंह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू