उम्मेदवार
विजय कुमार ठाकुर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू