उम्मेदवार
रामसोगारथ महतो स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू