उम्मेदवार
मणिन्द्र पुरुष उपाध्याय हाम्रो पार्टी
थप उम्मेद्‌वारहरू