उम्मेदवार
सुर्य लाल भन्‍डारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू