उम्मेदवार
बद्रि प्रसाद चुदाल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू