उम्मेदवार
भरत कुमार राई स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू