उम्मेदवार
निमा फिन्‍जो लामा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू