उम्मेदवार
हेरा शोभा महर्जन स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू