उम्मेदवार
गोमा के सी थापा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू