उम्मेदवार
नोर्वु लामा(तामाङ) स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू