उम्मेदवार
शम्भु साह तेली स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू