उम्मेदवार
रामजन्म राय यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू