उम्मेदवार
नागेन्द्र प्रसाद साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू