उम्मेदवार
राजेश कुमार साह स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू