उम्मेदवार
रामाकुमारी देवी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू