उम्मेदवार
कल्याण कार्की स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू