उम्मेदवार
कृष्णनन्दन साह तेली स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू