उम्मेदवार
शिव प्रसाद रिजाल स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू