उम्मेदवार
गांन्धी दास तत्मा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू