उम्मेदवार
गणेश राज शिवाकोटी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू