उम्मेदवार
मनोज प‌डित कुम्हार स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू