उम्मेदवार
बिष्‍णु प्रसाद ढुङ्गना स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू