उम्मेदवार
छैदी लाल यादव स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू