उम्मेदवार
दीप कुमार बर्मा स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू