उम्मेदवार
जाजुल अंसारी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू