उम्मेदवार
सफरोज अहमद मंसुरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू