उम्मेदवार
मुमताज अहमद गद्दी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू