उम्मेदवार
रामाकान्त प्रसाद चौधरी स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू