उम्मेदवार
बनारसी राउत अहिर स्वतन्त्र
थप उम्मेद्‌वारहरू